Prijímačky

PODAJ SI PRIHLÁŠKU do 5. 4. 2019

Neboj sa, to dáš, napr. maturita z matematiky nie je povinná.

Vezmeme ťa aj bez skúšok. Prednostne ak splníš pár podmienok:

 • Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
 • A ak chceš výhodu, získaš ju účasťami na SOČ, vedomostných olympiádach, prípadne iných súvisiacich súťažiach

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Vyber si odbor (program), ktorý chceš ísť študovať

Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 5. 4. 2019. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

prihláška FEL

Prejdi prijímacím konaním

Prijímacie konanie sa uskutoční 21. 6. 2019. Ak splníš požadované kritériá vezmeme ťa bez výberového konania ("bez prijímačiek").

 • Potešíme ťa, pokiaľ sa nehlásiš na študijný program multimediálne technológie, osobná účasť na výberovom konaní nie je potrebná (nekoná sa ústna ani písomná prijímacia skúška).
 • Ak sa hlásiš na študijný program multimediálne technológie, nedá sa nič robiť, osobná účasť na výberovom konaní je povinná. Nejde, ale o nič zložité. Iba absolvuješ pohovor zameraný na zistenie predpokladov pre štúdium v tomto programe (orientácia v oblasti multimediálnych technológií).
 • Vo výberovom konaní posúdime tvoje výsledky z matematiky a fyziky na strednej škole, ale neboj, zohľadňujeme typ absolvovanej strednej školy.

Pravidlá výberového konania
Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení do poradia podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika a koeficientu zohľadňujúceho typ strednej školy (TŠ) a čísla 100.

 • Koeficient typu školy:
  • Gymnázium: TŠ = 1
  • Stredná odborná škola, elektrotechnické odbory: TŠ = 1,1
  • Stredná odborná škola, neelektrotechnické odbory: TŠ = 1,5
 • Pre uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie sa výsledný počet bodov násobí ešte koeficientom, ktorý má hodnotu 1 alebo 1,5 (podľa úspešnosti pri pohovore).

Pri prijímaní budú uprednostnení uchádzači s najnižším bodovým hodnotením.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.
Podať prihlášku